De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) krijgt een steeds belangrijkere rol binnen gemeenten en ander overheidsdiensten en leidt tot een verhoging van de adreskwaliteit in de BRP. Daarnaast verhoogt het de rechtmatigheid van adresgerelateerde regelingen. In de praktijk blijkt echter dat medewerkers in de frontoffice zich vaak nog onvoldoende bewust zijn van de risicoprofielen voor het inschrijven in de BRP.

Deze training van More by Meer is ontwikkeld in samenwerking met NCOD en is met name gericht op medewerkers van de balie Publiekszaken. Tijdens de training worden de volgende onderdelen behandeld:

  • Wet- en regelgeving met betrekking tot inschrijving in de BRP
  • Motieven om woonfraude te plegen
  • Risico’s en gevolgen naar aanleiding van woonfraude
  • Het herkennen van verschillende vromen van woonfraude
  • Verbale en non-verbale communicatie

Uitgangspunten van de training zijn het aanleren van basisvaardigheden om gestructureerde gesprekken te voeren, leiding te houden in het gesprek en gerichte vragen te stellen met als doel om bepaalde vormen van fraude aan de balie te herkennen. Daarnaast is het van belang dat medewerkers, indien zij fraude vermoeden, ook daadwerkelijk durven te acteren. De training bestaat zowel uit theorie als uit casuïstiek en kan in verschillende vormen gegeven worden.

Advies tijdsinvestering: 1 à 2 dagdelen

Indicatie tarief: €1000 – €1200 per dagdeel incl. voorbereiding, materiaal en reiskosten